Page 12 - Kubota 2017
P. 12

33-v4ý1koHnP

Lséria L3200 | L4100 D | L4100 HST

Základné modely konštrukčnej rady L. Vďaka
svojim početným vylepšeniam sú tieto diesel
traktory novej generácie ešte výkonnejšie
a užívateľsky všestrannejšie. Priestranné a
prehľadné miesto pre vodiča, štíhla a moder-
ná konštrukcia s jednodielnym krytom moto-
ra, výkonný motor, reverzné riadenie, veľká
palivová nádrž, čelný nakladač a mnoho ďal-
ších prídavných zariadení robí traktory L-sé-
rie všestranné využiteľnými na vykonávanie
najrôznejších prác, od starostlivosti o cestné
komunikácie a krajinu, až po práce v poľno-
hospodárstve.
Už viac ako 10 rokov patria traktory KUBOTA
L- séria na celom svete k najobľúbenejším
strojom - nový typ L4100 rozširuje túto kon-
štrukčnú radu o mnoho vynikajúcich vlast-
ností. Model L4100HST je vybavený hyd-
rostatickou prevodovkou.

Motor
KUBOTA je známa po celom svete svojimi
výkonnými motormi s dlhou životnosťou.
Veľmi spoľahlivý, trojvalcový, vodou chlade-
ný dieselový motor E-TVCS o výkone od 33,4

                        minimalizujú vibrácie. Vďaka väčšej palivovej  visle na zaťaženie umožňuje tento systém
                        nádrži (objem 34 a 42 l) je možné pracovať   pokojný chod pri vynaložení minimálnej ob-
                        dlhšie a obmedziť tak stratu času pri tanko-  služné sily. Zmena smeru jazdy vpred a vzad
                        vaní čo priaznivo ovplyvňuje efektivitu práce. a zmeny rýchlosti prebiehajú presne a jedno-
                                                ducho. Hydrostatická prevodovka redukuje
                        Hydrostatická prevodovka (HST)         vibrácie a hlučnosť, súčasne umožňuje zvý-
                        Nastavenie tejto hydrostatickej prevodovky   šenie komfortu a výkonnosti.
                        sa pri moderných pracovných strojov vyko-    Trojstupňová prevodovka umožňuje opti-
                        náva prostredníctvom servoriadenia. Nezá-    málne prispôsobenie sa akémukoľvek požia-
                                                davke. Plynulá funkcia tempomatu udržuje v
HP sa vyznačuje ako už jeho predchádzajúce                           prípade potreby, napr. Pri kosení, konštantnú
modely, dynamickým výkonom a vysokým                              pracovnú rýchlosť ...
krútiacim momentom, pričom nezaťažu-
je životné prostredie škodlivými emisiami,                           Jazdný komfort
hlučnosťou a vibráciami. Robustný motor                             Komfort pri práci zvyšuje jej produktivitu.
má vysoký výkon, vysoký krútiaci moment a                            Pre docielenie maximálneho komfortu, bolo
nízku emisiu škodlivých látok. Vyrovnávacie                           upravené miesto pre vodiča. V porovnaní s
hriadele zabezpečujú pokojný chod motora a
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17