Page 14 - Kubota 2017
P. 14

Vedeli ste že?
 
Vedeli ste, že Kubota má v Európe
vedúcu pozíciu v oblasti stavebných
strojov a kompaktných traktorov už
mnoho rokov ? Získajte rovnaké skúse-
nosti a objavte kľúč k úspechu, aký sa
vzťahuje na trh profesionálnych poľno-
hospodárskych strojov.

                                              44-v6ý0koHnP

L40séria L4240 | L5040 | L5240 | L5740

Traktory série L40 nadväzujú na pred-    Prevodovka FST - reverzná           GST
chádzajúcu úspešnú radu traktorov Grand L  Prevodovka FST od firmy Kubota (plne syn-   Exkluzívna prevodovka GST od Kuboty
30. Sú to hospodárne, vysokovýkonné trak-  chronizovaná hlavná prevodovka a vratné    ponúka 24 rýchlostných stupňov dopre-
tory, ktoré komfortne a efektívne zvládnu  súkolesia) presvedčí svojím plynulým a účin-  du a 16 stupňov pre spätný chod, ako aj
každú prácu. Jednoducho sa ovládajú a majú  ným radením v rámci 16 prevodových stup-    bezspojkové radenie, pre pohodlnosť a ľa-
mnoho inovovaných prvkov. Či už ide o úplne ňov pre jazdu vpred a 16 stupňov pre jazdu   hkosť obsluhy. Navyše jej elektronicky ri-
novú hydrostatickú prevodovku HST PLUS    vzad vrátane stupňa pre veľmi pomalú jazdu.  adený hydraulický systém umožňuje pre-
alebo nové výkonné motory s nízkymi emi-   Jednoduchá obsluha, možnosť rýchlej zmeny   raďovať za jazdy s výnimočnou odozvou.
siami, séria L40 dominuje v mnohých sme-   smeru jazdy a vysoká spoľahlivosť robí z tej-
roch. Ponúkame päť rôznych modelov (podľa  to prevodovky optimálne zariadenie pre poľ-  HST PIus (Hydrostatická prevodovka)
výkonu motorov), vybavených ochranným    né práce alebo prácu s čelným nakladačom.   Zvýšili sme výkon, účinnosť a trvanli-
rámom alebo klimatizovanú kabínou, tromi                          vosť našej hydrostatickej prevodovky a
rôznymi variantmi prevodoviek a výberom                           dali sme jej meno: HST Plus. Automatic-
pneumatík.                                         ké ovládanie čerpadla HST a motora vám
                                              poskytuje optimálny výkon, bez ohľa-
                                              du na úlohu, pracovné podmienky alebo
                                              zručnosť obsluhy. Navyše má nová prevo-
                                              dovka HST Plus hydraulický servomecha-
                                              nizmus, ktorý znižuje objem tlaku potreb-
                                              ný na stlačenie pedálu
                                              HST. Vďaka tomuto mechanizmu má pe-
                                              dál lepšiu odozvu a to umožňuje hladkú
                                              manipuláciu a lepšiu ovládateľnosť, nech

                                               je zaťaženie akékoľvek. Tento systém
                                                          tiež pomáha redukovať
                                                          vibrácie, otrasy, hluk a
                                                          vyčerpanie, a poskytuje
                                                          jemnejšiu jazdu a zvýšený
                                                          výkon.

                                              HST PLUS new
                                              Pokroková technológia
                                              Kubota umožňuje ob-
                                              sluhovať traktor rov-
                                              nako jednoducho, ako
                                              riadiť auto. Nová prevo-
                                              dovka HST Plus od Ku-
                                              boty umožňuje optimálne
                                              ovládanie hydraulického
                                              čerpadla aj motora, ob-
                                              sluha je úplne jednodu-
                                              chá. Vďaka novým funk-
                                              ciám, ktoré regulujú
                                              rotujúce axiálne piesty
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19