Page 15 - Kubota 2017
P. 15

čerpadla a dokážu              HST riadenie odozvy /Load sensing/     vých stavoch L40. Ľahko rozpoznateľné
nastaviť piesty motora medzi dvoma fá-    Séria Grand L40 sa pýši prevratnou tech-  kontrolky a ukazovatele Vám zrozumiteľ-
zami, najlepšie využijete prevodovku HST   nológiou Load Sensing. Táto funkcia, keď  ne ukazujú všetky dôležité funkcie.
Plus, či už uprednostňujete manuálne     zistí pokles otáčok motora, automaticky
alebo automatické ovládanie.         reguluje čerpadlo HST a aktivitu motora.  Integrovaná kabína s klimatizáciou
                       Jednoducho stlačte tlačidlo voľ by režimu Séria L40 ponúka komfort, ktorý by v tej-
Hydro Dual Speed s funkciou Hi-Lo      Mode Selection, zvoľte si obľúbený režim  to triede nikto neočakával. Klimatizácia,
Oproti pôvodným trom rýchlostným roz-    a spoznajte ten rozdiel. Rýchlosť odozvy  vzduchom odpružená sedačka a extrémny
sahom má prevodovka HST Plus ešte      HST sa nastavuje pomocou jednoduché-    priestor pre nohy zaisťujú skvelé pohod-
páku na prepínanie medzi vyššími a niž-   ho otáčania ovládača. Pokiaľ si práca   lie pri práci. Sériovo montované kúrenie
šími rýchlosťami v každom rozsahu, čím    vyžaduje rýchlu odozvu, môžete ovládač   s klimatizáciou Vám garantuje príjemnú
rozširuje vaše možnosti na celkovo šesť   otočiť na nastavenie FAST (rýchlo). Toto  teplotu v kabíne. Pre optimálne ochlade-
rýchlostí. Keď nastavíte preferovaný roz-  nastavenie je ideálne pre prácu s nakla-  nie alebo kúrenie vo vnútornom priestore
sah rýchlosti, môžete jednoducho prepí-   dačom. Pokiaľ si úloha vyžaduje pomalšiu  môžete voliť medzi prívodom vonkajšieho
nať H-DS medzi vyššími a nižšími rých-    odozvu, ako napríklad úprava trávnika,   vzduchu alebo vnútornou cirkuláciou.
losťami za jazdy. Pomocou jednoduchého    nastavte ovládač do polohy SLOW (po-
stlačenia tlačidla voľ by          maly).                   Veľ ká svetlá výška
režimu Mode Selection, môžete aktivovať                         Traktory série L40 sa vyznačujú veľ kou
Auto H-DS pre automatické prepínanie     Intelli Panel               svetlou výškou, ktorá uľahčuje prejazd
medzi vyššími a nižšími rýchlosťami (Hi/   Svojou premyslenosťou, spoľahlivosťou a  na ďalšie miesto nasadenia. Svetlá výška
Lo shifting). Ovládač HST a tlačidlo voľ by vysokými úžitkovými vlastnosťami známy   nad terénom sa pohybuje na úrovni 390
režimu (len s HST Plus).           moderný KUBOTA-INTELLI PANEL, Vás     mm.
                       obsiahlo informuje o všetkých prevádzko-
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20