Page 2 - Kubota 2017
P. 2

12-v2ý4koHnP

B20séria 1220 | B1620 | B1820 | B2420

Traktory modelovej rady B20 sú na pohľad    postrek vinohradov, ako aj na komunálne    motorom KUBOTA s výkonom od 12 do 24
malé, avšak silné výkonom a všeobecnou     služby pri odhŕňaní snehu použitím snežnej   HP so špeciálnou technológiou spaľovania
využiteľnosťou. Ponúknu Vám vysoký stu-    radlice alebo snežnej frézy, zametaní ciest a (E-TVCS). Ponúkajú zvýšený výkon, vysoký
peň ovládateľnosti a rýchlosti, ktoré sú po-  chodníkov, ťahaní vlečky s nákladom, kose-   točivý moment a nižšie emisie pri zníženej
trebné pri uľahčení Vašej práce.        ní a mulčovaní udržiavaných trávnikov a lúk,  hlučnosti a nižších vybráciách.
                        takisto aj pri drobných stavebných prácach
Popri modernom dizajne ponúkajú zdoko-     pri použitý čelného nakladača alebo bagro-   Zvýšená cestovná rýchlosť
nalené technické parametre a konštrukč-    vacieho zariadenia.              Prídite do Vášho cieľa rýchlejšie. S vyššou
né riešenie z väčších traktorov. Vynovené,                          cestovnou rýchlosťou traktorov z rady B20
spoľahlivé a všestranné modely rady B20 sa   Dieselový motor                sa budete môcť rýchlo presunúť z jedného
vyznačujú vynikajúcou manévrovateľnosťou    Traktory modelovej rady sú osadené dvoj a   miesta na druhé, čo zvýši Vašu produktivi-
a dostatočnou silou pre široké použitie. Boli trojvalcovým dieslovým, vodou chladeným    tu. Presun po verejných komunikáciách Vám
vyvíjané s ohľadom na potreby súkromných                           umožní technické osvedčenie k traktoru (
aj profesionálnych užívateľov.                                okrem modelu B1220).
Okrem základnej výbavy je možné traktory
doplniť o doplnky zo širokej ponuky značky                          Pohodlie a bezpečnosť
Kubota, zaručujúce vysokú a všestrannú po-                          Vždy keď sa pracuje dlhšiu dobu, tak je po-
užiteľnosť.                                          hodlie nesmierne dôležité. Traktory modelo-
Jedná sa o kabínu s kúrením, predné ramená,                          vej rady B20 sú pozoruhodné svojimi ergo-
predný vývodový hriadeľ, medzinápravový                            nomickými a funkčnými vlastnosťami. Ľahká
vývodový hriadeľ, čelný nakladač, hydrauliku                         dostupnosť a prehľadnosť všetkých ovláda-
na vyklápanie vlečky, hydraulický rozvádzač,.                         cích prvkov, jednoduchý prístup k motorovej
Z tohto dôvodu sa môžu traktory rady B20                           časti a všetkým filtrom, celogumová rovná
využívať v poľnohospodárstve na orbu, prí-                          podlaha bez stredového tunelu, vzduchom
pravu pôdy pred sadbou, vinohradníctve na
   1   2   3   4   5   6   7