Page 6 - Kubota 2017
P. 6

20-v3ý1koHnP
B50séria B2050 | B2350 | B2650 | B3150

Maximálny výkon spojený s najvyšším kom-    používania rôznych druhov pneumatík, ktoré   vibrácií pri veľkom výkone a vysokom krútia-
fortom - nová B 50 séria od Kubota.      sú v štandardnej ponuke. Samozrejmosťou je   com momente. Dôsledkom sú tiež nízke splo-
Nová séria B50 dvíha štandard v tejto vý-   možnosť prevádzky na pozemných komuni-     diny pri vyššom jazdnom komforte.
konnostnej triede na novú úroveň. Vynika-   káciách. Ak sa vezme do úvahy, koľko toho
júca ergonómia, efektívnosť a jednoduché    ponúkajú modely tejto konštrukčnej rady, je  Nový design kabíny
ovládanie umožňujú maximálnu produkti-     o to prekvapivejšie, ako sú cenovo výhodné.  Traktory séria B50 disponujú integrovanou
vitu. Komponenty vysokej kvality z vlastnej  Môžeme tak ponúkať skutočne atraktívne     kabínou, kabína, podlaha a blatníky sú spolu
produkcie ako motory, prevodovky a nápra-   traktory, ktoré boli vyvinuté a skonštruova-  spojené zvarmi. Štyri konštrukčné stĺpiky s
vy garantujú kvalitu a spoľahlivosť. Kabína,  né špeciálne s ohľadom na splnenie široko   veľkoryso vyklenutými presklenými plochami
kompletne integrovaná do základnej koncep-   štruktúrovaných požiadaviek potenciálnych   poskytujú vodičovi veľký priestor a vynikaj-
cie, poskytuje mnoho priestoru a komfortu   používateľov. Či už sa jedná o ľahké staveb-  úci rozhľad okolo seba. Pomocou aretácie sa
pri dlhých pracovných dňoch.          né práce, údržbu obcí, práca v škôlkach alebo zadné okno otvorí natoľko, aby mohol prúdiť
Novou konštrukciou kabíny sa zväčšil prie-   dennej práce v okolí domu, pre každú prácu   čerstvý vzduch a vnikanie nečistôt do kabíny
stor obsluhy a znížil vnútorný hluk. To všet- disponuje rada B50 vhodným modelom trak-    bolo minimalizované.
ko prispelo k lepšej bezpečnosti prevádzky,  tora.
ovládaniu a jazdnému komfortu obsluhy. Ak
je model osadený profesionálnou kabínou    Motory
Kubota, má táto kabína štandardne klimati-   Sú to vysoko výkonné, trojvalcové, u B 3150
začnú jednotku a filter nasávaného vzduchu.  štvorvalcové, kvapalinou chladené dieselové
Pretože vyšší výkon motorov vyžaduje väčšiu  motory E-TVCS (E-TVCS = spaľovací systém
pevnosť konštrukcie, je u rady modelov B50   s trojitým rozvírením). Tieto veľmi vyrovnané
zdvojený rám. Jazdné a úžitkové vlastnosti   motory s priaznivými štartovacími vlastnos-
všetkých modelov rady B50 zvyšuje možnosť   ťami zabezpečujú nízku úroveň hlučnosti a
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11