Page 8 - Kubota 2018
P. 8

Malý a výkonný
                       traktor B1 pre
                       Vaše práce v
                       záhrade

  ZASTAVENIE MOTORA KĽÚČOM
  4-polohový (predohrev/zapnutie/vypnutie/štart), kľúčom ovládaný spínač
  využíva na vypnutie motora elektromagnet. Nové bezpečnostné prvky radu
  B1 vám pomáhajú udržiavať bezpečnosť v práci a na ceste, čo zahŕňa zadné
  zrkadlo a rukoväť, bezpečnostný vypínač pedálovej spojky a parkovaciu brz-
  du.

  OCHRANNÝ RÁM            SPÄTNÉ ZRKADLÁ           RUKOVÄŤ               OTVÁRANIE KAPOTY

  Ochranný rám, ktorý predstavu-   Pomocou pohodlných spätných     Na uľahčenie nasadania a zosada-   Prepracovaný systém zatvárania
  je štandard na všetkých nových   zrkadiel zrakom bezpečne sledu-   nia majú všetky nové modely radu   kapoty zabezpečuje väčšiu bez-
  modeloch radu B1, zabraňuje     jete činnosti vykonávané vpredu,  B1 na ľavej strane rukoväť.     pečnosť pri otváraní kapoty pre
  vodičovi vykonávať potenciálne   ale môžete pozorne sledovať aj to,                    výkon údržby.
  nebezpečné úlohy za sedadlom    čo sa deje za vami.
  vodiča.

  BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM         RUČNÁ BRZDA             POMOCNÝ SCHODÍK           ZASTAVENIE MOTORA
  PRI ŠTARTE MOTORA                                              KĽÚČOM
                    Ak vodič opustí sedadlo bez za-   Model B1241 ponúka schodík na
  3-stupňový bezpečnostný systém,   radenia parkovacej brzdy, zaznie  ľavej strane pre zaistenie ľahšieho 4-polohový (predohrev/zapnutie/
  t.j. obsadené sedadlo, vypnuté   zvukový signál.           a bezpečnejšieho nasadnutia a    vypnutie/štart), kľúčom ovládaný
  PTO, stlačený spojkový pedál - za-                   zosadnutia.             spínač využíva na vypnutie moto-
  bezpečuje, že motor sa nespustí,                                       ra elektromagnet.
  kým to nebude bezpečné.

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13