Page 9 - Kubota 2018
P. 9

ZVÝŠENÁ KAPACITA         VYSOKÁ KAPACITA          POSILŇOVAČ RIADENIA
NÁDRŽE              CHLADIČA              (B1181/B1241)

Medzi jednotlivými dopĺňaniami  Nový výkonný chladič radu B1    Vysokovýkonný posilňovač ria-
paliva môžete pracovať dlhšie   udržuje motor v chlade a pracuje  denia poskytuje ľahšiu manévro-
vďaka novým 14 l palivovým    s maximálnou účinnosťou aj v naj- vateľnosť a väčšiu citlivosť ovláda-
nádržiam radu B1. Nutnosť me-   horúcejších letných dňoch. Viac  nia najmä na mäkkom povrchu pri
nej často dopĺňať palivo znamená času strávite pri práci a menej  vykonávaní činnosti nakladača.
väčšiu produktivitu počas dlhých čakaním na vychladnutie motora.  Mechanizmus tlmenia vibrácií
dní v teréne.                            znižuje únavu a zvyšuje komfort
                                   pri dlhšom pracovnom čase.

KUŽEĽOVÉ SÚKOLESIE                          3-BODOVÝ ZÁVES            ODOLNÉ KOTÚČOVÉ
4WD                                                    BRZDY
                                   Všetky nové modely radu B1 sú
Keď sa stane jazda náročnou, nový                  vybavené 3-bodovým závesom      Po ľahkom dotyku brzdového
rad B1 bude v nej pokračovať                     Kubota pre použitie so zadným     pedála poskytnú brzdové kotúče
vďaka kužeľovému súkolesiu                      náradím. Prídavné zariadenia,     Kubota rovnomernú a silnú brzd-
4WD, ktoré dodáva energiu všet-                   ktoré na zdvíhanie a sklápanie    nú silu. Vďaka lepšej kontrole sa
kým štyrom kolesám vždy, keď                     vyžadujú jednočinný hydraulický    zastavíte rýchlejšie, čím zabez-
je potrebná mimoriadna trak-                     tlak, je možné ovládať pomocou    pečíte optimálnu bezpečnosť.
cia. Kužeľové súkolesie 4WD tiež                   vhodne umiestnenej hydraulickej
poskytuje vyššiu svetlú výšku                    ovládacej páky.
a najmenší polomer otáčania v
novej triede radu B1.

  Bez ohľadu na to, o akú úlohu ide, nový rad trak-
  torov B1 je na ňu pripravený. Na výber máte zo šty-
  roch modelov, z ktorých každý má jedinečnú sk-
  upinu funkcií, ktorá je prispôsobená špecifickým
  úlohám, ako napríklad uprostred montovaný
  vývodový hriadeľ v modeli B1180 pre kosenie.
  Každý z nich ponúka spoľahlivý motor 5. stupňa
  so správnym výkonom 12, 16, 18 a 24 PS, aby bola
  zaistená optimálna účinnosť a hospodárnosť.

                                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14